Политиката за поверителност
Български English
Варчев Дилинг Център

ДФ Варчев Балансиран Фонд -3.28%
ДОХОДНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

ДФ "ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД"

Как управляваме парите Ви

Варчев Балансиран Фонд предвижда реализирането на по-висока доходност от банковите депозити и другите финансови инструменти с фикасирана доходност основно от печалби реализирани от активна търговия с акции, борсово търгувани фондове (ETF)*, фючърси и в по-малка степен от дивиденти, облигации и др при спазване на строго определени правила при риск мениджмънт и съотношение риск/печалба до умерен риск.

Набраните средства във Варчев Балансиран Фонд, се инвестират в ликвидни международни компании, лидери в секторите си и не дотам български дружества , при спазване основни правила при трейдинг и риск мениджмънт.

По-конкретно, съгласно Правилата на Договорния Фонд, неговите активи се инвестират в следните групи ценни книжа и в рамките на долупосочените максимални, но не задължително да бъдат достигнати проценти.

Управлението на активите е динамично и стойноста на акциите или ETF в портфейла са далеч под посочените:

Акции на чуждестранни компании

Акции на чуждестранни компании (търгувани на регулиран пазар) – до 60 на сто от активите на Фонда;

Дялове на инвестиционни дружества

Дялове на инвестиционни дружества или други Договорни Фондове в това число Борсово търгувани Фондове (ETF) до 30 на сто от активите на Фонда;

Ценни книжа

Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или от Българската народна банка, или от други държави, централни банки или международни организации, и банкови влогове съгласно закона – до 50 на сто от активите на Фонда;

Ипотечни облигации

Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50 на сто от активите на Фонда;

Корпоративни облигации

Корпоративни облигации на български емитенти, извън книжата по т. 4, приети за търговия на регулиран пазар съгласно изискванията на закона – до 70 на сто от активите на Фонда;

Акции на български дружества

Акции на български дружества (търгувани на регулиран пазар) – до 70 на сто от активите на Фонда

Банкови депозити

Банкови депозити - до 50 на сто от активите на Фонда;

Други допустими от закона

Други допустими от закона ценни книжа и финансови инструменти - до 30 на сто от активите на Фонда.

Варчев Балансиран фонд инвестира основно в акции, търгувани на Xetra, борсата във Франкфурт, New Stock Exchange, NASDAQ, Paris Stock Exchange и БФБ-София АД

Основни цели на Договорният Фонд са нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

*Борсово Търгувани Фондове (ETF) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни аккции. Те обикновенно следят движението на определен индекс или определен индустриален или друг сектор от икономиката.

ДФ „Варчев Балансиран Фонд“ се управлява от „Варчев мениджинг Компани“ ЕАД

Разпределение активите на ДФ"Варчев Балансиран Фонд" по сектори, валута и пазари към 02.05.2018

Съотношение на финансовите инструменти по пазари:
Съотношение на активите


Съотношение на инвестираните средства по сектори

ВАЖНО!

Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Постигнатата доходност през предходни периоди не е гаранция за бъдещи резултати, стойността на дяловете може да се понижи и инвеститорите може да не възстановят в пълен размер вложените средства.