Политиката за поверителност
Български English
Варчев Дилинг Център

ДФ Варчев Високодоходен Фонд -3.05%
ДОХОДНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

ДФ "ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД"

Как управляваме парите Ви

Приоритет на първия инвестиционен фонд от семейството на "Варчев Взаимни Фондове" е нарастване стойността на инвестициите на притежателите на дялове на договорния фонд, чрез реализиране на максимален доход, при поемане на умерен до висок риск и осигуряване ликвидност на вложението.

Варчев Високодоходен Фонд предвижда реализирането на висока доходност основно от печалби реализирани от активна търговия с акции, борсово търгувани фондове (ETF)*, фючърси и в по-малка степен от дивиденти, облигации и др, при спазване на строго определени правила при риск мениджмънт и съотношение риск/възвръщаемост от умерен до висок риск.

Набраните средства във Варчев Високодоходен фонд, се инвестират в ликвидни международни компании, лидери в секторите си и не дотам български дружества , при спазване основни правила при трейдинг и риск мениджмънт.

По-конкретно, съгласно Правилата на Договорния Фонд, неговите активи се инвестират в следните групи ценни книжа и в рамките на долупосочените максимални и незадължително да бъдат достигнати проценти: Посоченото разпределение на активите е в максимални нива по видове, които фондът може да купува. Управлението на активите е динамично и стойноста на акциите или ETF в портфейла са далеч под посочените:

Акции на чуждестранни компании

Акции на чуждестранни компании (търгувани на регулиран пазар) – до 80 на сто от активите на Фонда;

Дялове на инвестиционни дружества

Дялове на инвестиционни дружества или други Договорни Фондове в това число ETF до 30 на сто от активите на Фонда;

Ценни книжа

Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или от Българската народна банка, или от други държави, централни банки или международни организации, и банкови влогове съгласно закона – до 50 на сто от активите на Фонда;

Ипотечни облигации

Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки – до 50 на сто от активите на Фонда;

Корпоративни облигации

Корпоративни облигации на български емитенти, извън книжата по т. 4, приети за търговия на регулиран пазар съгласно изискванията на закона – до 50 на сто от активите на Фонда;

Акции на български дружества

Акции на български дружества (търгувани на регулиран пазар) – до 90 на сто от активите на Фонда

Банкови депозити

Банкови депозити - до 50 на сто от активите на Фонда;

Други допустими от закона ценни книжа

Други допустими от закона ценни книжа и финансови инструменти - до 30 на сто от активите на Фонда.

Варчев Високодоходен фонд инвестира основно в акции, търгувани на Xetra, борсата във Франкфурт, New Stock Exchange, NASDAQ, Paris Stock Exchange и БФБ-София АД Основни цели на Договорният Фонд са нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

*Борсово Търгувани Фондове (ETF) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни аккции. Те обикновенно следят движението на определен индекс или определен индустриален или друг сектор от икономиката ДФ „Варчев Високодоходен Фонд“ се управлява от „Варчев мениджинг Компани“ ЕАД

Разпределение активите на ДФ"Варчев Високодоходен Фонд" по сектори, валута и пазари към 02.05.2018

Съотношение на финансовите инструменти по пазари:


Съотношение на активите


Съотношение на инвестираните средства по сектори

ВАЖНО!

Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Постигнатата доходност през предходни периоди не е гаранция за бъдещи резултати, стойността на дяловете може да се понижи и инвеститорите може да не възстановят в пълен размер вложените средства.