Политиката за поверителност
Български English

Индивидуален портфейл до 24% доходностЧисто за клиента след всички такси

Портфолио симулатор, изберете как да се управляват Вашите пари

Видове портфейли, в зависимост от риска, средствата и времевия хоризонт

BG портфейл


Портфейлът е подходящ за малки предоставени парични средства над 20000 лева. Паричните средства се инвестират само в: - акции търгувани на БФБ - София АД, облигации търгувани на БФБ - София АД и дялове на Колективни Инвестиционни Схеми позиционирани в България. Степента на риск на портфейла се определя от клиента. Времевия таргет при този портфейл е дългосрочен над 2 години.
Портфейл с акции на БФБ

Международен портфейл в акции

Портфейлът е подходящ за парични средства над 50000 лева. Средствата ще се инвестират в акции и ETF търгувани на пазарите в: САЩ до 70%; - Франция до 30%; - Германия до 50% и България до 20%. Портфейлът дава възможност за хеджиране чрез къси ETF - върху борсовите индекси. Портфейлът има дългосрочна ориентация на по-малко от 2 години.
Международен портфейл с ЕТФ-и и акции

Международен портфейл акции ETF + CFDs и FOREX

Портфейлът е насочен към инвеститори със средносрочни и дългосрочни цели. Минималните средства за този портфейл са 35 000 лева и е изграден от финансови инструменти основно в 2 направления. Първо това са акции и ETF, с реална доставка, които се търгуват на пазарите в САЩ, Германия, Франция и България - инвестиционната част на портфейла. Второ - спекулативна част съставена от деривати, валутни двойки, CFDs, Commodities фючърси и индекси - до 50% от общият портфейл.
Портфейл с ЕТФ-и CFD-та и Форекс

Спекулативен портфейл


Този начин на управление на парични средства има спекулативен характер, като всяка една сделка е краткосрочна за няколко дни. Минималната сума за този портфейл е 5000 лева. Финансовите инструменти, в които се инвестира се търгуват с ливъридж. В какво се инвестира? FOREX, CFDs, Commodities, фючърси и индекси. Изключително ликвиден портфейл, което позволява по-голям обем и честота на сделките.
Спекулативен портфейл
ПОСТИГНАТА ДОХОДНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 МЕСЕЦА 13.3%

Определете портфейла за Вас, според паричните средства, времевия хоризонт и рисковия профил

1.

Колко парични средства искате да инвестирате?

BGN

2.

Какъв е времевия хоризонт на инвестицията?

3.

Какво ниво на риск бихте приели?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Според избраната от вас комбинация размер парични средства, времеви хоризонт и ниво на риск, може да отворите:

Търсите ли по-голяма доходност?

Всеки може да избере как да инвестира паричните си средства. Портфейлът може да бъде разделен и на 2 части:

Инвестиционната част се инвестира в акции и ЕТФ –и на големи компании търгувана на регулираните пазари в САЩ и Европа с реална доставка на финансовите инструменти.

Спекулативната част може да бъде определен процент от общия портфейл предоставен за управление. Паричните средства от тази част се инвестират във финансови инструменти под ливъридж: CFDs върху базов актив, валути, индекси, фючърси, ETF под ливъридж, метали, петрол и др, като може да се заемат и къси позиции. Спекулативната част ае инвестира при по-голям риск, защото се търси голяма доходност.

Изберете ниво на Риск

Риск 1 и риск 2 Тези два риска се смятат за умерени, защото паричните средства се инвестират само в акции на големи компании в САЩ и Европа, както и в ETF върху борсови индекси и сектори на икономиките. Всички финансови инструменти са с реална доставка, а портфейлите са за по-дълъг период от време над 1.5 години.

Риск 3 Този риск се смята за по-голям от риск 1 и риск 2, защото се търси по-голяма доходност. Портфейлът е изграден от 2 части: инвестиционна с риск 1 и риск 2 + спекулативна с риск 4. Спекулативната част е тази, която трябва да носи по-голяма доходност към портфейла при по-голям риск. Следователно риск 3 може да се смята, че е подходящ за портфеуйли за среден и дългосрочен времеви диапазон при по-висок риск.

Риск 4 Този риск се смята за висок, защото паричните средства се инвестират във финансови инструменти под ливъридж. Тук трябва да се търси висока доходност при висок риск, затова и инвестираните средства може да са малки над 5000 лева и търсене на доходност над 40-50% годишно.

Имате ли някакви въпроси относно портфейлите и начина на инвестиране

0700 17 600    

Готови ли сте да инвестирате?

Характеристика на "Управлението на Индивидуален портфейл"

Индивидуалното управление на активи (доверителното управление) е услуга, при която инвеститорът предоставя определена сума, а портфолио мениджъра определя в какви финансови инструменти да бъдат инвестирани паричните средства, в зависимост от инвестиционните цели, времевия хоризонт и степента на риск на клиента. Продуктът е за инвеститори, които не разполагат с необходимото свободно време или квалификация. Характерното тук е обстоятелството, че клиентите сами определят приложното поле на своите инвестиции. За разлика от другите начини за инвестиране, при доверителното управление не е необходимо Вие да взимате решения относно това кога, къде и колко пари да вложите, като прехвърляте тази отговорност на опитни специалисти в търговията с финансови инструменти. Нашите вискоквалифицирани специалисти съставят най-подходящата стратегия за управление на капитала, съобразно Вашите предпочитания за степента на риск и желаната доходност от инвестициите.Disclaimer: Настоящият материал не следва да се тълкува като препоръка за бъдещи инвестиции. Представените резултати не са еталон или индикация за бъдещи резултати. При доверителното управление инвеститорът възлага на инвестиционният посредник да структурира и управлява портфейл от финансови инструменти съгласно определена инвестиционна стратегия, по своя преценка и изцяло на риск на инвеститора. Инвестирането във финансови инструменти в зависимост от инвестиционната стратегия е свързано с определени рискове, поради което не се гарантират печалби и инвеститорите могат да не възстановят пълния размер на инвестираните средства.