Политиката за поверителност
Български English
Варчев Дилинг Център

Регистрация на клиент за покупка
на дялове през Интернет

Физическо лице
Юридическо лице
Име
Презиме
Фамилия
Гражданство
ЕГНДата на раждане
Номер на ЛКNo на док.
Издадена от
Дата на издаване
Адрес
/държава, град, п. код, ул. Ν, бл., вх., ет., ап./
Телефон
E-mail
Наименование
Седалище
БУЛСТАТ
Дан. No
Регистрация по ДДС
Адрес
/държава, град, п. код, ул. Ν, бл., вх., ет., ап./
Телефон
E-mail

Данни за представляващия юридическото лице
Име
Презиме
Фамилия
Номер на ЛК
Издадена от
Дата на изд.
Длъжност
Варчев Високодоходен фонд
Варчев Балансиран фонд
Поръчка Плащане Разписка
Сума
  /цифром/ /словом/
Брой дялове
IBAN
Дата
BIC
Място
Банка
Наредител/Вносител
"При попълването на тази форма Вие доброволно се съгласявате да предоставите лични данни. ИП Варчев Финанс ЕООД и "Варчев Мениджинг Къмпани" ЕАД уважава конфиденциалността на въведената от вас информация, няма да я използва във ваша вреда и няма да допусне нейното предоставяне на трети лица, извън необходимото."